Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) vymezují a upřesňují podmínky a upravují práva a povinnosti ve smluvním vztahu mezi Jazyková škola H.O.E.s.r.o, se sídlem Zelená 764, 500 04 Hradec Králové, IČO 01730126, DIČ CZ01730126 (dále jen JŠ) a druhým účastníkem, který vznikne v souvislosti s nákupem digitálních vzdělávacích materiálů  pro výuku anglického jazyka prostřednictvím internetového obchodu, který provozuje JŠ na webové adrese eshop.house-of-english.cz

 

Základní terminologie

Digitálními vzdělávacími materiály se pro účely obchodních podmínek rozumí ekvivalent tištěných materiálů a zvukových nahrávek, které nejsou JŠ distribuovány na hmotném nosiči, ale jsou individuálně zpřístupněny uživateli ve formě datového elektronického souboru ve formátu pdf a mp4 a  mp3.

Zařízením se pro účely obchodních podmínek rozumí vhodné elektronické hardwarové a softwarové zařízení umožňující stažení a zobrazení digitálních vzdělávacích materiálů.

Službou se pro účely obchodních podmínek rozumí úplatné zpřístupnění digitálních elektronických materiálů a umožnění jejich stažení jazykovou školou uživateli do zařízení uživatele pro jeho osobní potřebu.

Kupní smlouvou se pro účely obchodních podmínek rozumí kupní smlouva o poskytnutí sužeb dle předchozího odstavce uzavřená mezi jazykovou školou a uživatelem přijmutím objednávky uživatele .

Stahováním nebo stažením se pro účely obchodních podmínek rozumí pořízení trvalého datového souboru s digitálními materiály uživatelem na základě objednávky a na základě objednaného typu a počtu.

Cenou se pro účely obchodních podmínek rozumí úplata za službu, mající charakter smluvní ceny, uvedená u jednotlivých typů digitálních materiálů na webových stánkách jazykové školy.

 

Autorská práva

Uživatel bere na vědomí, že digitální výukové materiály nabízené ke stažení  na webových stránka jazykové školy i obsah webových stránek, včetně audiovizuálních nahrávek, jsou autorskými díly a jsou chráněny předpisy autorského práva a lze jej použít pouze v souladu, způsobem a v rozsahu stanoveném obchodními podmínkami.

Uživatel není oprávněn digitální výukové materiály jakkoliv kopírovat, doplňovat, sdílet, rozmnožovat, přenášet nebo rozšiřovat bez souhlasu jazykové školy a to ani bez úplaty.

Uživatel je oprávněn digitální výukové materiály získané stažením z webových stránek  užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí je užít za účelem dosažení přímého hospodářského prospěchu nebo poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k tomu nebude udělena speciální licence.  Není-li výslovně uvedeno, cena zahrnuje oprávnění k jednomu staženích konkrétního typu digitálních materiálů a smí být uložena pouze na jednom zařízení uživatele.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky uživatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a rozumí mu zcela a jasně a souhlasí s ním.

Platební a dodací podmínky

Ceny jsou platné v den zobrazení na webových stránkách. Ceny jsou uvedeny s dph. Jazyková škola je plátcem dph. Ceny nezahrnují náklady na balení, dopravu, montáž a instalaci digitálních výukových materiálů.

 

Reklamační podmínky

Jazyková škola odpovídá za to, že elektronická kniha při převzetí, kterým se pro účely obchodních podmínek rozumí stažení digitálních výukových materiálů do zařízení uživatele má sjednané a očekávané vlastnosti,  nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňují-li digitální výukové materiály uvedené podmínky v předchozí větě, především  obsahuje-li datový soubor jiné digitální výukové materiály, než ty, které si uživatel zakoupil nebo je-li datový soubor s digitálním výukovými materiály neúplný nebo nečitelný v kompatibilních zařízeních, má uživatel právo v souladu s obecně závaznými předpisy občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, na uplatnění reklamace zboží.

Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 2 měsíců od zakoupení a to prostřednictvím emailu zaslanému jazykové škole, ve kterém uvede typ  a název digitálních výukových materiálů a popis zjištěné vady.  Jazyková škola rozhodne o reklamaci uživatele  do tří pracovních dnů. Pokud je reklamace oprávněná, jazyková škola je povinna uživateli vadní soubor digitálních výukových materiálů opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky. Uživatel souhlasí, že mu peněžní prostředky mohou být jazykovou školou vráceny jiným způsobem, než jakým byly poukázány na účet jazykové školy za účelem koupě digitálních výukových materiálů.

Uživatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že nevěděl, že předmětem objednávky jsou digitální výukové materiály, ne tištěné.

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Jazyková škola H.O.E. s.r.o., IČ 017 30 126, Špitálská 182, 500 03 Hradec Králové, (dále jako "Společnost" nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejich rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

 • identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození
 • kontaktní údaje - adresa, e-mailovou adresa, telefonní číslo;
 • název firmy, IČ, DIČ, sídlo firmy (pokud jste podnikatel);
 • bankovní spojení;
 • údaje o poptávaných či zakoupených produktech a službách;
 • údaje z komunikace mezi Vámi a námi;
 • údaje o škole (kterou mateřskou, základní či střední školu konkrétně navštěvujete)

Jak Vaše osobní údaje využíváme

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • činnostem směřujícím k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 • správě našeho smluvního vztahu, zajištění zákaznického servisu;
 • komunikaci s Vámi;
 • řešení Vašich reklamací a stížností;
 • plnění našich zákonných povinností (např. vedení účetnictví);
 • analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 • marketingové činnosti související s naším předmětem podnikání;

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, pokud:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv, v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb, kvůli úspěchu v hospodářské soutěži, apod.);

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy a dále také deset (10) let po jejich ukončení.
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu a pro jejich další uchování neexistuje zákonný důvod nebo oprávněný zájem, můžete svůj souhlas se zpracováním odvolat a Společnost vymaže, zničí nebo anonymizuje vaše osobní údaje nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odvolání souhlasu.


Komu poskytujeme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • dodavatelům, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, společnostem poskytujícím Společnosti účetní, daňové a právní služby, IT správcům zajišťujícím reklamní činnosti apod. a to vždy pouze v souvislosti s naším předmětem podnikání;
 • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Jak chráníme Vaše osobní údaje

 •  Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.


Webové stránky

Naše stránky používají tzv. cookies, malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči:

 • technická cookies – slouží k tomu, aby naše stránky fungovaly správně, a bez jejich používání se zpravidla neobejdeme;
 • funkční cookies – usnadňují vám používání našeho webu, například abyste se nemuseli neustále přihlašovat nebo pořád dokola nastavovat své preference (pokud zpracováváme vaše heslo, je vždy zašifrované);
 • analytické cookies - nám pomáhají vylepšit naše stránky i nabídku produktů, z čehož ve výsledku těžíte vy; analytické cookies jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje.  Anonymizované cookies již nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě.
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o navštívených stránkách  mohou být využity k zobrazení a přizpůsobení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies).

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl poskytnut,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže:

 • telefonicky na čísle: +420 777 314 220
 • elektronicky na e-mail: admin@house-of-english.cz
 • písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

 

Doprava a platba

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. - www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Průběh platby kartou:

Volba platební metody:

Zadání údajů:

Ověření platby:

Dokončení platby:

 

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Nákupní proces

 1. Vybrané produkty vložíte do košíku.
 2. Zvolíte způsob dopravy a platby.
 3. Vyplníte doručovací údaje.
 4. Odešlete objednávku.
 5. Automaticky Vám přijde e-mail s odkazem k registraci. Zde si zvolíte heslo a přihlásíte se.
 6. V sekci Můj účet naleznete informace k Vaším objednávkám.
 7. Po zaplacení v detailu objednávky naleznete zakoupené dokumenty ve formátu .zip, připravené ke stažení.
 8. Dokumenty můžete stáhnout po přihlášení i kdykoliv později, v případě, že byste o ně přišli.

 

Mimosoudní řešení sporů

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Načítám